STB DOELBESTEDING

Als module of stand-alone applicatie
 • Branchespecifieke oplossingen
 • 30 jaar Kennis
 • Veilige Cloud Software

Doelbesteding, ook wel subsidie- of grantmanagement genoemd,
is een van jouw kernactiviteiten

Om als goed doel jouw missie te bereiken, financier en faciliteer je wetenschappelijk onderzoek, sociale projecten, ontwikkelingssamenwerkingsprojecten of voorlichting. Een groot deel van je middelen wordt aan deze projecten gerelateerd. De applicatie Stb Doelbesteding ondersteunt je in het gehele proces van een subsidieaanvraag. Van (web) aanvraag, toekenning en uitvoering.

De voordelen van Stb Doelbesteding:

 • Complete registratie en afhandeling van subsidieaanvragen.
 • Inzicht in het gehele proces: van aanvraag, evaluatie, referentenselectie, toekenning van gelden, beoordeling en (gefaseerde) uitbetaling.
 • Alle communicatie en correspondentie met betrokkenen in één overzichtelijk systeem.
 • 360° beeld van bestedingen, gesubsidieerde projecten, betaalde gelden en bereikte mijlpalen.
 • Ondersteuning voor co-financiering.
 • Vrije invulling bij het verdelen van budgetten, per budgetronde, thema’s en/of programma’s.
 • Inzicht op project- en totaalniveau. Online ook beschikbaar voor de aanvrager en referent.
 • Uitgebreide rapportage mogelijkheden.
 • Eenvoudige integratie met Stb-CRM of andere CRM pakketten.

Inzicht en transparantie

Donateurs, betrokkenen, onderzoekers maar ook de maatschappij verwachten inzicht en transparantie van jouw organisatie. Stb Doelbesteding verschaft je dit inzicht en maakt het eenvoudig de gewenste gegevens te ontsluiten en beschikbaar te stellen aan je ‘stakeholders’. Jaarverslagen, websites, de adviesraad en je donateurs kunnen zo met één druk op de knop van de gewenste informatie worden voorzien. Het pakket biedt jou én jouw achterban inzicht en transparantie. Naast het verschaffen van subsidies is de applicatie ook inzetbaar om zelf subsidie aan te vragen bij andere subsidieverstrekkers, zoals de overheid of vermogensfondsen.

Budgetrondes, thema’s en programma’s

Stb Doelbesteding biedt de mogelijkheid om een of meerdere budgetrondes te definiëren. Deze kunnen verder worden uitgebreid naar thema’s en programma’s, met ieder hun eigen sub-budget, adviesraad, default documenten en standaard workflow. Projecten kunnen bij de aanvraag in een budgetronde, thema en programma worden gerubriceerd. Dit biedt de mogelijkheid tot het gebruik van bijvoorbeeld de default workflow.

 

Aanvragen

Aanvragen kunnen via een website worden geregistreerd, maar vanzelfsprekend ook per mail of post worden ingediend. Kies je voor een webportaal? Dan zullen de gegevens direct in Stb Doelbesteding worden opgenomen! De gegevens van de aanvrager en de basisgegevens van de subsidieaanvraag zijn daarmee direct beschikbaar voor je medewerkers. Eudonet Stb kan indien je dat wenst alle webpagina’s voor het subsidie portaal voor je realiseren en integreren. Ook kun je dit door je eigen websitebouwer laten doen. De geavanceerde koppelingsmogelijkheden (API) maken een online koppeling mogelijk.

 

De referenten- en deskundigenselectie

Het beoordelen van aanvragen kan een complex traject zijn. Bij gezondheidsfondsen is er bijvoorbeeld sprake van een samenspel van artsen die als referent optreden en een adviesraad die voor een juiste beoordeling garant staat. Voor ontwikkelingssamenwerkingsprojecten kan de beoordeling door vak- en regiodeskundigen worden gedaan. Stb Doelbesteding helpt je in de referenten- of deskundigenselectie, maar ook in de communicatie naar de referenten. Het systeem biedt op persoonsniveau inzicht wat de expertise gebieden zijn, voor welke projecten de persoon eerder referent is geweest, en hoe de persoon indertijd als referent is beoordeeld. Ook een eventuele afstemming met de adviesraad wordt door het doelbestedings-systeem ondersteund.

 

Toekenning

Nadat de stappen van het beslissingstraject zijn doorlopen en geregistreerd volgt het besluit. Projecten worden geaccepteerd, gedeeltelijk geaccepteerd of afgekeurd. Het aangevraagde budget wordt geheel of gedeeltelijk toegekend. Belangrijke stappen bij de toekenning zijn de toets op compleetheid, relevantie en budgetruimte.

 

De afhandeling

Het systeem helpt je vervolgens bij de projectbewaking, opvolging van de mijlpalen en de hieraan gekoppelde en toegezegde vervolgbetalingen. Vervolgbetalingen kunnen ook worden gepland via een betalingsschema.

 

Financieringsvormen en uitbetaling 

Stb Doelbesteding registreert het toegekende budget en de overeengekomen vorm. Directe of gefaseerde betaling, maar ook financiering middels lening en participatie worden ondersteund, evenals co-financiering met andere subsidieverschaffers. De financieringsafspraken worden vastgelegd in contracten, die digitaal bij de aanvraag worden opgeslagen. In het geval dat meerdere partijen gezamenlijk een subsidie hebben aangevraagd, zijn deelbetalingen naar de verschillende partijen mogelijk.

 

Fondsenwerving en besteding

In combinatie met de Stb Goede Doelen module voor fondsenwerving kun je de werving van fondsen en de besteding daarvan op elkaar aan laten sluiten. Zo zijn de campagne-opbrengsten procentueel toe te wijzen aan specifieke thema’s of bestedings-projecten. Een DM- of een straatwervingsactie kan daardoor voor een specifiek doel plaatsvinden. Een gerichte terugkoppeling via nieuwsbrieven of social media naar de specifieke gevers wordt hiermee mogelijk gemaakt.

 

Totaaloplossing

Het pakket Stb Doelbesteding kan volledig zelfstandig worden ingezet of als integraal onderdeel van het Stb CRM pakket: Stb Goede Doelen. Deze branche-oplossing biedt, naast doelbesteding, een geïntegreerd pakket voor marketing, relatiebeheer, fondsenwerving, nalatenschappen en collecte.